Graduale: Exsurge... non praevaleat

D

Exsurge... non praevaleat

Zobacz utwór w bazie GregoBase.